image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
2-3 áôïìùí
2-3 áôïìùí
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Marika
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  70 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  580X400 åê.
ÐñïÝêôáóç ÓêåðÞò  50 åê.
¾øïò ÐëåõñéêÞò Ôïé÷ïðïéßáò  297 åê.
ÌÝãéóôï ¾øïò  398 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  23,2 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  74 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  34,5 ô.ì./ 20,8 - 27.6 ìïßñåò
Åìâáäüí Óïößôáò  9 ô.ì.

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr