image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Ally 2
Ally 2
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Ingrid
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  70 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  800×748 åê.
ÐñïÝêôáóç ÓêåðÞò  200 åê.
¾øïò ÐëåõñéêÞò Ôïé÷ïðïéßáò  240 åê.
ÌÝãéóôï ¾øïò  385 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  60 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  165 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  107 ô.ì. / 17,5 ìïßñåò
Åìâáäüí ÂåñÜíôáò  16 ô.ì.

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr