image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Claire 2
Claire 2
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Laura 3
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  28 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  300×240 åê.
ÐñïÝêôáóç ÓêåðÞò  40 åê.
¾øïò ÐëåõñéêÞò Ôïé÷ïðïéßáò  195 åê.
ÌÝãéóôï ¾øïò  245 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  7,2 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  16,1 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  12,2 ô.ì. / 19,2 ìïßñåò

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr