image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm » 08288002
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Ally 2
Ally 2
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 2  online.
box

 Lily  (08288002)
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  28 xéë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  200×300 åê.
ÐñïÝêôáóç ÓêåðÞò  30 åê.
¾øïò ÐëåõñéêÞò Ôïé÷ïðïéßáò  194 åê.
ÌÝãéóôï ¾øïò  223 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  6 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  11,9 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  9 ô.ì. / 16,3 ìïßñåò

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr