image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
2-3 áôïìùí
2-3 áôïìùí
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 2  online.
box

 Sonja
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  28 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  350×260 åê.
¾øïò ¸ìðñïóèéáò Ôïé÷ïðïéßáò  228 åê.
¾øïò Ïðßóèéáò Ôïé÷ïðïéßáò  217 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  9,1 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  21,5 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  12,4 ô.ì. / 2,5 ìïßñåò

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr