image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Enely
Enely
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Lena
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  28 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  290X235 åê.
ÐñïÝêôáóç ÓêåðÞò  100 åê.
¾øïò ¸ìðñïóèéáò Ôïé÷ïðïéßáò  228 åê.
¾øïò Ïðßóèéáò Ôïé÷ïðïéßáò  222 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  6,8 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  14,6 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  9,7 ô.ì. / 1,4 ìïßñåò
ÄéáóôÜóåéò ÄéðëÞò Ðüñôáò  1500×1873 ÷éë.

* Εýκολη αλλαγÞ εμφÜνισης και λειτουργßας

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr