image
gr eng
 
     » » Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ » ÖñÜ÷ôåò » 02118704
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ
ÄÜðåäá åîùôåñéêïý ÷þñïõ
ÆáñíôéíéÝñåò - ÐáñôÝñéá
ÐÝñãêïëåò
Óôýëïé - ÐÜóóáëïé
ÖñÜ÷ôåò

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Claire 1
Claire 1
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 3  online.
box

 ÖñÜ÷ôçò ìå ×éáóôß Ðëáßóéá  (02118704)
ÌÞêïò  1700 ÷éë.
¾øïò  1000 ÷éë.

Διατßθεται σε προσυναρμολογημÝνα κομμÜτια element

ΕπιπλÝον η χρÞση στýλων

Στις ßδιες διαστÜσεις διατßθεται και η αντßστοιχη εßσοδος του φρÜχτη (κωδ. 02118705)

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr