image
gr eng
 
     » » ÐáéäéêÝò ×áñÝò »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Christina
Christina
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Hugo
ÌÞêïò  2000 ÷éë.
ÐëÜôïò  1000 ÷éë.
¾øïò  3000 ÷éë. (+450 ÷éë. ìÝóá óôï Ýäáöïò)

ΠεριλαμβÜνονται:

  • ΠροσυναρμολογημÝνη σκÜλα ýψους 1 μ.
  • Αμμοδüχος διαστÜσεων 1000x950 χιλ.
  • Πλαστικü καλυμμα οροφÞς
  • Σχοινß αναρρßχησης
  • ΤσουλÞθρα μÞκους 2,9 μ.
  • Αντιρßδες στÞριξης διαμÝτρου 80 χιλ.
  • ΠλÞρες κιτ συναρμολüγησης
  • Εγχειρßδιο συναρμολüγησης

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr