image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Ally 2
Ally 2
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Sylvi
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  44 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  330×540 åê.
¾øïò ÐëåõñéêÞò Ôïé÷ïðïéßáò  217 åê.
ÌÝãéóôï ¾øïò  268 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  6,60 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  14,8 + 26,1 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  24,2 ô.ì. / 17,7 ìïßñåò
Åìâáäüí ÂåñÜíôáò  11,2 ô.ì.

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr