image
gr eng
 
     » » Îýëéíá óðßôéá » ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ »
Ðñïúüíôá
box
Îýëéíá óðßôéá
Ôïé÷ïðïéßá 28 & 34mm
Ôïé÷ïðïéßá 44 & 70mm
Ôïé÷ïðïéßá Üíù ôùí 70mm
ÌïíôÝñíåò ÊáôáóêåõÝò
Pavilions
ÁðïèÞêåò & ÃêáñÜæ
ÓõìðëçñùìáôéêÜ ðñïúüíôá

ÐáéäéêÜ ÓðéôÜêéá

ÓÜïõíá

Åîïðëéóìüò ÊÞðïõ

ÐáéäéêÝò ×áñÝò
box
Ðëçñïöïñßåò
box
box
ÍÝåò ÐáñáëáâÝò
box
Hanna 2
Hanna 2
box
ÃñÞãïñç áíáæÞôçóç
box
 

.
box
Ðïéüò åßíáé Online
box

 1  online.
box

 Claire 1
ÐÜ÷ïò Ôïé÷ïðïéßáò  16 ÷éë.
ÄéáóôÜóåéò Ôïé÷ïðïéßáò  183×170 åê.
¾øïò ÐëåõñéêÞò Ôïé÷ïðïéßáò  190 åê.
ÌÝãéóôï ¾øïò  220 åê.
Åìâáäüí ÄáðÝäïõ  3,1 ô.ì.
Êõâéóìüò ×þñïõ  6,3 ê.ì.
Åìâáäüí ÓêåðÞò / Êëßóç  4,7 ô.ì. / 21 ìïßñåò
ÄéáóôÜóåéò ÌïíÞò Ðüñôáò  1040×1865 ÷éë.

 
. 23 - 104 37 , . 210 5246661 - email: info@ecomarket.com.gr